Acasa      Servicii Mediere     Cursuri continua     CV     Publicatii     Contact     POLITICA DE SECURITATE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER

 PERSONAL

Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI" operator de date cu caracter personal Nr. 0000300-02

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1.1. Prezenta Politică de securitate a datelor cu caracter personal (în continuare "Politica de securitate") prelucrate de către Biroul Individual al Mediatorului ”Victor Cojocari” are drept scop stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale și de a asigura un nivel corespunzător al protecţiei datelor personale a persoanelor vizate.

1.2. Politica de securitate a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010, Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, încheiate la Strasbourg la 28.01.1981, ratificate de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV din 2.06.1999, Legii Nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere şi alte prevederi ale legislației în vigoare a Republicii Moldova.

1.3. Politica de securitate a datelor cu caracter personal se revizuieşte cel puţin o dată în an ca rezultat al modificărilor sau reevaluării componentelor acesteia şi se aprobă de către administratorul Biroului.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL 

2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

a) Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

b) Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se  face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.   

c) Confidenţialitatea: Biroul la prelucrarea  datelor  cu  caracter personal, la semnarea contractului, va semna și clauza de confidenţialitate.

d) Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal a clienţilor/angajaților poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru acea prelucrare.

e) Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

   f) Securitatea: Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

2.2. Prelucrarea de către Biroul Individual al Mediatorului ”Victor Cojocari” a categoriei speciale a datelor cu caracter personal se va efectuează în conformitate cu prevederile art. 22 (3), 25-30 al Legii Nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, în dependență de conflictul/litigiul mediat:

- litigiile civile, inclusiv și cu element de extraneitate;

- litigiile de familie;

- litigiile privind protecţia consumatorilor;

- litigiile de muncă;

- litigiile de contencios administrativ;

- cauzele penale;

- contravenții.

2.3. În cadrul sitului https://mediator.md/, la acceptarea "Cookie", sunt colectate automat următoarele date cu caracter personal obișnuite: date cu caracter non-personal, cum ar fi: IP adresa, ora vizitei, locul de unde s-a intrat, durata vizitei, tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la mediator.md. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta Biroul de mediere să construiască un site sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferintelor utilizatorilor/clienților. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare inaintea primirii unui astfel de fișier.

NOTĂ: Prin intermediul sitului https://mediator.md/ nu se colectează categoria specială a datelor cu caracter personal: informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice.

2.4. În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 5 al Legii nr. 133 din 08.07.2011 consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Totodată, retragerea consimţământului nu poate avea efect retroactiv.

 2.5. Mediatorului i se interzice de a colecta, stoca, etc. și transmite terțelor părți date cu caracter personal aflate în cadrul medierii conflictelor sau gestionarii biroului, dacă legislația nu prevede așa drepturi sau legislația nu prevede expres transmiterea unor așa date terțelor părți, fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal ale cărui date vor fi transmise (dezvăluite).

III.Depunerea unei plângeri

3.1. Dacă considerați că prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal de către Biroul Individual al Mediatorului ”Victor Cojocari” încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere în conformitate cu art. 27(1) al Legii 133/2011, cu realizarea în prealabil, după caz, a drepturilor prevăzute la art. 12, 13, 14, 16 și 17 al legii menționate, la adresa Biroul Individual al Mediatorului ”Victor Cojocari”, str. Drumul Viilor, nr. 38/1, ap. 29, mun. Chișinău, Moldova, MD-2021. 

 3.2. Biroul Individual al Mediatorului ”Victor Cojocari” este obligat de a răspunde la cereri/plangeri, etc. Privind protecția datelor cu caracter personal în termen de 15 zile. Dacă răspunsul primit sau lipsa unui răspuns nu vă satisface - aveți dreptul de a se adresa cu o plângere către  Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu sediu în str. Serghei Lazo nr. 48, mun. Chișinău, MD-2004, tel. +373 22 820 801, fax: +373 22 820 810, website: www.datepersonale.md, email: centru@datepersonale.md.


Conflictele nesolutionate – sunt pietrele care se depun pe suflet,

de aceea nu le colecta,
 deoarece cu timpul, vei cadea sub greutatea lor !
+373 69.335.873 +373 79.335.873

 Nu lasati conflictul sa  va cucereasca 
- veniti la  mediere !


Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI" operator de date cu caracter personal Nr. 0000300-02

 

  
Biroul Individual al Mediatorului "Victor COJOCARI"  2012 - 2021